Čubův kopec

Francova Lhota 14.8.2016. Rozhledna 720 m.
IMG_2140.jpg
IMG_2150.jpg
IMG_2172.jpg
IMG_2179.jpg